مدیرعامل بندرخشک پیشگامان یزد گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار تن بار به این بندر وارد شده است.

ورود بیش از ۵۰۰ هزار تن بار به بندرخشک پیشگامان در سال گذشته

مدیر عامل بندرخشک پیشگامان گفت: بستر فراهم شده در این بندر تعاونی موجب پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ می شود.

بندرخشک پیشگامان روی ریل تحقق شعار ۱۴۰۰

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک