شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان دوره آموزشی مباحث روانشناسی جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان برگزار کرد.

برگزاری دوره آموزشی با مباحث روانشناسی

سرپرست فرمانداری مهریز و جمعی از تولید کنندگان و صنعت گران این شهرستان از بندرخشک پیشگامان بازدید کردند.

سرپرست فرمانداری مهریز: تعاون و همدلی مهمترین شاخصه گروه تعاونی پیشگامان

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک