مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از شروع عملیات اجرایی فاز دوم بندرخشک با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز خبر داد.

بندرخشک پیشگامان با زیرساخت های قدرتمند، مهیای حضور سرمایه گذاران

رئیس هیئت مدیره بندرخشک پیشگامان از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های کشاورزی، انرژی و سلامت در فاز دوم بندرخشک پیشگامان خبر داد.

سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، انرژی و سلامت در فاز دوم بندرخشک پیشگامان

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک