دوره مبانی امداد و کمک های اولیه ویژه شرکت ها و پرسنل بندرخشک پیشگامان برگزار شد.

برگزاری دوره مبانی امداد و کمک های اولیه

مدیرعامل و معاون آموزش جمعیت هلال احمر استان یزد از بندرخشک پیشگامان بازدید و در جریان روند فعالیت این شرکت تعاونی قرار گرفتند.

تاکید بر مشارکت طرح لجستیک بشردوستانه در بندرخشک پیشگامان

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک