با احداث جایگاه سوخت در بندرخشک پیشگامان مسیر سوخت گیری رانندگان تا ۱۵ کیلومتر کاهش می‌یابد.

تجهیز بندرخشک پیشگامان به جایگاه سوخت

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان یزد گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ هزار تن بار به این بندر وارد شده است.

ورود بیش از ۵۰۰ هزار تن بار به بندرخشک پیشگامان در سال گذشته

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک